Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բաժինների գործունեության ոլորտները

Ֆինանսա-բյուջետային բաժին`

ա/ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի բյուջեի նախագծի մշակման գործընթացի առաջարկներ է ներկայացնում բյուջետային եկամուտների և ծախսերի ծավալների նախատեսման վերաբերյալ,
բ/ ամփոփում է Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի բյուջեի կատարումը, ինչպես նաև վերլուծություններ է ներկայացնում Ստեփանակերտի բյուջեի կատարման հաշվետվությունների վերաբերյալ,
գ/ վերահսկում է բյուջետային միջոցների արդյունավետ բաշխումը և նպատակային ու արդյունավետ օգտագործումը,
դ/ համապատասխան որոշումների առկայության դեպքում վերաբաշխումներ է կատարում Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի բյուջեում ծախսային ծրագրերի և տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների միջև` համապատասխան փոփոխություններ կատարելով ծախսերի նախահաշիվներում,
ե/ ընդունում, ուսումնասիրում և ամփոփում է Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի բյուջեից ֆինանսավորվող բյուջետային կազմակերպությունների և համայնքային մասնակցություն ունեցող ընկերությունների և համայնքային մասնակցություն ունեցող ընկերությունների եռամսյակային և տարեկան հաշվեկշիռները,
զ/ կազմակերպում է Ստեփանակերտի քաղաքային ենթակայության առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների եկամուտների և ծախսերի ծրագրավորման և ֆինանսատնտեսական գործունեության մոնիտորինգը, ներկայացնում դրանց ֆինանսատնտեսական վիճակը բարելավելու առաջարկներ

Իրավաբանական բաժին`


ա/ մշակում և /կամ/ մախապատրաստում է Ստեփանակերտի ավագանու, քաղաքապետի, ինչպես նաև Ստեփանակերտ համայնքին վերաբերող այլ մարմինների կողմից ընդունման ենթակա իրավական ակտերի, այդ թվում` նորմատիվային, նախագծեր,
բ/ մշակում և /կամ/ նախապատրաստում է համապատասխան պայմանագրերի, փաստաթղթերի և տեղեկանքների նախագծեր
գ/ ուսումնասիրում է Ստեփանակերտ համայնքին, Ստեփանակերտում տեղական ինքնակառավարմանն ու տարածքային կառավարմանն առնչվող իրավաբանական բնույթի հարցերը և տալիս /առաջարկում/ համապատասխան լուծումներ, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության, մասնակցում Ստեփանակերտի ավագանու նիստերին և համապատասխան հանձնաժողովների աշխատանքներին,
դ/ առաջարկներ է ներկայացնում քաղաքապետին` Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ենթակայության կազմակերպություններում իրավական ակտերի, այդ թվում` Ստեփանակերտի ավագանու ու քաղաքապետի պահանջները կատարելու համար անհրաժեշտ գործառույթների իրականացման մասին,
ե/ քաղաքապետին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում բաժնի լիազորությունների սահմաններում, նախապատրաստում առաջարկներ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ և այլ գրություններ,
զ/ կազմակերպում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը և արդյունքների ներկայացնումը,
է/ քաղաքապետին առաջարկներ է ներկայացնում օրենքով, իրավական այլ ակտերով, աշխատակազմի և բաժնի կանոնադրություններով նախատեսված գործունեության բնագավառի նպատակների և խնդիրների վերաբերյալ,
ը/ ապահովում է Ստեփանակերտի ավագանու որոշումների, քաղաքապետի որոշումների, կարգադրությունների, հանձնարարականների և առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում քաղաքապետին ու աշխատակազմի ղեկավարին
թ/ համագործակցում է պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ:

Բնակարանային, կոմունալ տնտեսության և բնապահպանության բաժին

ա/ օժանդակում է քաղաքապետին բնակարանային, կոմունալ տնտեսության և բնապահպանության բնագավառում պետական կառավարման տարածքային քաղաքականության իրականացմանը.

բ/ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն, օրենքով սահմանված կարգով քննության է առնում քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումներն ու գանգատները և ձեռնարկում անհրաժեշտ միջոցներ.

գ/ հսկողություն է իրականացնում Բաժնի իրավասությանը վերաբերվող որոշումների և կարգադրությունների կատարման նկատմամբ.

դ/ կանոնակարգում և համակարգում է ՙՍանմաքրում՚ ՀՈԱԿ,  ՙԲնակշահագործման տնտեսություն՚,  ՙՋրմուղ-կոյուղի՚ և ՙՋերմային տնտեսություն՚ ՓԲԸ-ների գործունեությունը, նրանց ցուցաբերում է մեթոդական օգնություն`  տեղեկացնելով ԼՂՀ կառավարության և քաղաքապետի որոշումների ու կարգադրությունների մասին.

ե/ հսկողություն է սահմանում համայնքի հաշվեկշռում գտնվող բնակելի ֆոնդի /բնակելի շենքեր և հանրակացարաններ/ գույքագրման /հաշվառման/, շենքերի սպասարկման, պահպանման, վերելակների անխափան շահագործման, ինչպես նաև սպասարկման վարձի գանձման աշխատանքների նկատմամբ.

զ/ հսկողություն է իրականացնում համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի` շենքերի, շինությունների և հողամասերի հաշվառման գործընթացի նկատմամբ.

է/քաղաքապետին առաջարկություններ է ներկայացնում համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի օտարման և վարձակալության հանձնման վերաբերյալ։ Կազմակերպում է սեփականաշնորհման աշխատանքների իրականացման գործընթացը և որոշման նախագծերը ներկայացնում է քաղաքապետին.

ը/ Աշխատակազմի այլ ստորաբաժանումների հետ համատեղ պատրաստում է համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրերը.

թ/ կազմակերպում է ամրակցված անշարժ գույքի հասցեավորումը և հասցեների փոփոխությունները.

ժ/ աջակցում է համայնքի տարածքում գործող համատիրությունների աշխատանքային գործունեությանը ու նորերի ստեղծմանը.

ժա/ հսկողություն է իրականացնում բնակարանի կարիք ունեցողների հերթագրման, հաշվառման, ցուցակների ճշտման, բնակֆոնդի հաշվառման ու բաշխման աշխատանքների նկատմամբ.

ժբ/ քաղաքապետի հաստատմանն է ներկայացնում ձմռան նախապատրաստման միջոցառումների ծրագրերը.

ժգ/ հսկողություն է իրականացնում քաղաքում կատարվող շաբաթօրյակների նկատմամբ.

ժդ/ առաջարկություն է ներկայացնում քաղաքապետին բնակարանային և հանրակացարանային ֆոնդի բաշխման վերաբերյալ.

ժե/ աջակցում է քաղաքապետին ընդերքի, անտառային, ջրային և օդային տարածքի, ինչպես նաև բուսական և կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանման միջոցառումների իրականացմանը.

ժզ/ Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.

ժէ/ Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.

ժը/ Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.

ժթ/ Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում` իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.

ի/ ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող  քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.

իա/ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիականծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելումասին.

իբ/ Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.

իգ/ Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.

իդ/ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված տեղեկատվություն և նյութեր.

իե/ ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.

իզ/ Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ` Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.

 

Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժին`


ա/ Ստեփանակերտի գլխավոր հատակագծին և քաղաքաշինական այլ ծրագրային   փաստաթղթերին համապատասխան Ստեփանակերտ քաղաքի առանձին  հատվածների,քաղաքաշինական համալիրների շենքերի և շինությունների կառուցման,վերակառուցման հետ կապված քաղաքաշինական փաստաթղթերի ձևակերպումը.
բ/ ներկայացնում է առաջարկություններ քաղաքաշինական գործունեության կանոնակարգման կատարելագործման ուղղությամբ.
գ/ քննարկում է շենքերի և շինությունների կառուցման, վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման,արդիականացման և դրանց կառուցման համար հողհատկացման մասին ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հայտերը և դիմումները.
դ/ քննարկում և սահմանված կարգով համաձայնեցնում է շենքերի և շինությունների կառուցման նախագծերը,ապահովում է շենքերի և շինությունների ինժեներական սպասարկման համար անհրաժեշտ արտաքին հաղորդուղիների ցանցերի հետ կապված խնդիրները.
ե/ համակարգում է Ստեփանակերտի գլխավոր հատակագծի հիմնադրույթներից բխող գործառույթները.
զ/ կազմակերպում և համակարգում է քաղաքի տարածքների գոտիավորման նախագծերի մշակման գործընթացը.
է/ քաղաքի համար կարևորագույն կառույցների համար տալիս է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներ և համաձայնեցնում նախագծեր.
ը/ քաղաքապետի հաստատմանն է ներկայացնում գովազդային նյութերի և ցուցանակների ուրվանկարները,գովազդի միջոց հանդիսացող նյութերը,արտաքին գովազդի թույլտվության և հողհատկացման քաղաքապետի որոշման նախագծերը,ինչպես նաև հսկում է արտաքին գովազդի բախշումը.
թ/ արտաքին ձևավորման բնագավառում քաղաքապետի հաստատմանն է ներկայացնում ճարտարապետական կամ արտաքին ձևավորման նախագծեր
ժ/ վերահսկողություն է իրականացնում անբարեխիղճ գովազդ տեղադրող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց նկատմամբ,գովազդային օրենսդրության խախտման առկայության դեպքում գովազդատուին,գովազդ արտադրողին և գովազդակրին իրավասու է ենթարկել վարչական պատասխանատվությանՀողաշինարարական  բաժին`

ա/ Ստեփանակերտի գլխավոր հատակագծին և քաղաքաշինական այլ ծրագրային փաստաթղթերին համապատասխան` կազմակերպում է հողերի տրամադրումը, հողօգտագործման իրավունքի ձևակերպումը, հողամասի սահմանների ճշտումը.
բ/ Ներկայացնում է առաջարկություններ քաղաքաշինական գործունեության կանոնակարգման կատարելագործման ուղղությամբ.
գ/ Քննարկում է շենքերի և շինությունների կառուցման համար հողհաըկացման մասին ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հայտերը և դիմումները,
դ/ Մշակում է հողերի տրամադրման կամ օտարման մրցույթների և աճուրդների անցկացման համար հիմք հանդիսացող քաղաքաշինական փաստաթղթերը.

Կրթության և սպորտի բաժին`
ա/ ապահովում է քաղաքապետի, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի որոշումների, հրամանների, կարգադրությունների և այլ նորմատիվ ակտերի, փաստաթղթերի պահանջների կատարումն ու հսկողությունը,
բ/ ապահովում ու համակարգում է կրթական և մարզական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը, ուսումնադաստիարակչական գործի կազմակերպումը և հանրակրթական ծրագրերի իրագործումը պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան,
գ/ վերահսկում է մանկավարժ-մասնագետների և մարզիչ-մանկավարժների գործունեությունը և ատեստավորումը,
դ/ մեթոդական աջակցություն է ցուցաբերում հաստատությունների մանկավարժներին ու ղեկավարներին, քաղաքապետին առաջարկներ է ներկայացնում դրանց ղեկավարների ընդունած` օրենսդրությանը հակասող իրավական ակտերը վերացնելու կամ կասեցնելու վերաբերյալ,
ե/ կազմակերպում է պետական, ազգային և համաքաղաքային տոներին նվիրված մարզական զանգվածային միջոցառումներ, նպաստում ազգային ավանդական մարզաձևերի վերականգնմանն ու տարածմանը,
զ/ կազմակերպում և իրականացնում է ուսումնական ու մարզական հաստատություններին անհատույց օգտագործման տրամադրված շենքերի պահպանման, շահագործման, վերանորոգման վերահսկողությունը և այլն,
է/ կազմակերպում է կրթական, մարզական և տարաբնույթ մրցույթ-միջոցառումներ, հաստատում դրանց անցկացման կարգերը, իրականացնում անցկացվող միջոցառումների վերահսկողությունը, սահմանված կարգով հաղթողներին շնորհում մրցանակներ, պատվոգրեր և այլն,
ը/ կազմակերպում ու կոորդինացնում է հաստատությունների հաշվապահական հաշվառման աշխատանքները. վերահսկում ֆինանսատնտեսական, նորմատիվ փաստաթղթերի, հրամանների ու հրահանգների կատարումը, ինչպես նաև հաստատություններից ստանում, ամփոփում և համապատասխան կառավարման մարմիններին ներկայացնում անհրաժեշտ հաշվետվությունները:
 

Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության բաժին`
ա/ մշակութային ավանդույթները վերականգնելով` նպաստում է դրանց տարածմանը, Ստեփանակերտի մշակութային կառույցների նպատակային օգտագործմանը,
բ/ կազմակերպում և վերահսկում է քաղաքապետարանի ենթակայության մշակութային հաստատությունների գործունեությունը,
գ/ անհրաժեշտության դեպքում առաջարկներ է ներկայացնում դրանց ընդլայնման, վերակառուցման, լուծարման, նորերն ստեղծելու, այդ հաստատություններում պետական պատվերներ տեղադրելու վերաբերյալ, վերահսկում է դրանցում վճարովի ծառայություններ մատուցելու գործընթացը,
դ/ կազմակերպում է համայնքային, պետական, ազգային տոներին նվիրված զանգվածային միջոցառումներ,
ե/ մշակում է ծրագրեր զբոսաշրջության զարգացման վերաբերյալ,
զ/ նպաստում է ազգային ավանդական ծեսերի վերականգնմանն ու տարածմանը և այլն:

Սոցիալական պաշտպանության և առողջապահության բաժին`

ա/ ապահովում է Ստեփանակերտում պետական սոցիալական ծրագրերի իրականացումը,
բ/ քաղաքապետին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում, բաժնի լիազորությունների սահմաններում, նախապատրաստում առաջարկներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր, միջնորդագրեր և այլ գրություններ,
գ/ կազմակերպում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկումը  և արդյունքների ներկայացնումը,
դ/ քաղաքապետին առաջարկներ է ներկայացնում օրենքով, իրավական այլ ակտերով, աշխատակազմի և բաժնի կանոնադրություններով նախատեսված գործունեության բնագավառի նպատակների և խնդիրների վերաբերյալ,
ե/ քաղաքապետին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն բաժնի իրականացրած աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ,
զ/ ապահովում է Ստեփանակերտի ավագանու որոշումների, քաղաքապետի որոշումների, կարգադրությունների, ցուցումների, հանձնարարականների և առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում քաղաքապետին ու աշխատակազմի քարտուղարին,
է/իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ,
ը/ աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկներ` բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար,
թ/ բաժնի առջև դրված գործառույթներն իրագործելու հետ կապված, ինչպես նաև աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ` դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների,
ժ/ ըստ անհրաժեշտության` քաղաքապետին ներկայացնում է զեկուցներ` սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին:

Համայնքային գույքի կառավարման բաժին`

ա/ կազմում է քաղաքապետի համապատասխան որոշումների և կարգադրությունների նախագծեր, դրանք սահմանված կարգով ներկայացնում հաստատման,
բ/ ապահովում է անշարժ գույքի կառավարմանն ուղղված` քաղաքապետի որոշումների և կարգադրությունների կատարումը կամ կատարման հսկողությունը,
գ/ մշակում և ներկայացնում է առաջարկներ անշարժ գույքի կառավարման բնագավառի օրենսդրությունը կատարելագործելու վերաբերյալ,
դ/ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընթացք է տալիս քաղաքացիների և կազմակերպությունների դիմումներին, գանգատներին և առաջարկներին,
ե/ կատարում է քաղաքապետի, ինչպես նաև տվյալ կառուցվածքային ստորաբաժանման գործունեությունը համակարգող քաղաքապետի առաջին տեղակալի հանձնարարությունները և ցուցումները,
զ/ ապահովում է քաղաքապետի կողմից Ստեփանակերտի տարածքում` անշարժ գույքի և քաղաքապետարանի ենթակայության շենքերի, շինությունների, կառավարմանը,
է/ Ստեփանակերտի քաղաքապետի որոշումների հիման վրա ինքնակամ կառուցված շինությունների տերերի հետ կնքում է կառուցապատման պայմանագրեր,
ը/ հաստատման է ներկայացնում հասցեների որոշման նախագծերը,
թ/ իրականացնում է Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում պետական սեփականության հողամասերի և համայնքային սեփականություն հանդիսացող պուրակների, կամուրջների, զբոսայգիների, հուշարձանների և այլ անշարժ գույքի, ինչպես  նաև քաղաքապետարանի ենթակայության շենքերի և շինությունների հաշվառումը, դրանց տեղեկատվական բազայի ստեղծմանը:

Շինարարության և բարեկարգման բաժին`

ա/ մշակում է Ստեփանակերտի տարածքում շինարարության և բարեկարգման ոլորտում քաղաքապետի կողմից տարածքային քաղաքականության իրականացման ծրագրային որոշումների ու կարգադրությունների նախագծերը և սահմանված կարգով պատվիրում նշված բնագավառին վերաբերող աշխատանքներ,
բ/ մասնակցում է իր կողմից համակարգվող բնագավառին վերաբերող պետական  ծրագրերի  մշակմանը և իր  լիազորությունների  շրջանակներում ապահովում դրանց իրականացումը,
գ/ կազմակերպում է մայրաքաղաքի քաղաքային նշանակության ճանապարհների, նոր շինությունների շինարարությունը,  պահպանումն  ու շահագործումը,
դ/ վերահսկում  և համակարգում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող շինարարության ընթացքը£

Զարգացման ծրագրերի բաժին`

ա/ ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպում է ներքաղաքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, հսկում նրա երթուղիներն ու չվացուցակի պահանջների կատարումը,
բ/ Եզրակացություններ է տալիս կանգառների և կայանատեղերի տեղակայման վերաբերյալ,
գ/ Մշակում և սահմանված կարգով Ստեփանակերտի քաղաքապետի հաստատմանն է ներկայացնում ներքաղաքային կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների չվացուցակը ու ապահովում դրանց նկատմամբ հսկողության իրականացումը,
դ/ Քաղաքի գլխավոր հատակագծին համապատասխան իրականացնում է միջոցառումներ ներքաղաքային ավտոբուսների աշխատանքի (երթերի) կարգավորման կետերի համակարգի կատարելագործման, դրանց համալիր զարգացման և տրանսպորտի հեռանկարային տեսակների ընտրության ուղղությամբ,
ե/ Ղեկավարում է քաղաքի ավտոբուսային երթուղային ցանցի ճշգրտման, հասարակական տրանսպորտի և տաքսի-ավտոմոբիլների կանգառների տեղաբաշխման, չվացուցակներում և ժամային գրաֆիկներում փոփոխություններ մտցնելու աշխատանքները:
զ/ Մասնակցում է քաղաքի ճանապարհա-փողոցային ցանցի զարգացմանն առընչվող քաղաքաշինական հարցերի մշակմանը, եզրակացություններ տալիս ճանապարհային կառույցների (կամուրջներ, ուղեանցներ, էստակադներ և այլն) տիպերի ընտրության և այդ օբյեկտների շինարարության առաջնահերթության, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցների ներդրման նպատակահարմարության մասին,
է/ Վարում և իրականացնում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին ենթակա ընկերությունների տրանսպորտային միջոցների հաշվառումը, դուրս գրումը, հաշվեկշռից հաշվեկշիռ հանձնման և օտարման մասին հարցերը,
ը/ Մեթոդական և կազմակերպական օգնություն է ցույց տալիս Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի տրանսպորտային միջոցներ ունեցող կազմակերպություններին` շարժակազմի շահագործման արդյունավետության բարձրացման, ուղեգրային տնտեսության և այլ փաստթղթերի պատշաճ ձևակերպման, ինչպես նաև տրանսպորտի ոլորտում գործող օրենսդրական և նորմատիվատեխնիկական ակտերի ճշգրիտ կիրառման գործում,
թ/ Մշակում և քաղաքապետի հաստատմանն է ներակայացնում տրանսպորտային սպասարկման մակարդակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների համալիր ծրագրեր և վերահսկում դրանց կատարումը,
ժ/ Շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակում և առաջարկություններ է ներկայացնում քաղաքապետին ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կատարելագործման և ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նվազեցման վերաբերյալ: Վերահսկողություն է իրականացնում ճանապահային երթևեկության կազմակերպման ոլորտում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ,
ժա/ Կազմակերպում է ճանապարհային նշանների, տեղեկատու-ցուցանակների, արտաքին լուսավորման համակարգի նյութերի գույքագրման, տեղադրման և վերանորոգման աշխատանքները,
ժբ/ Մշակում է Ստեփանակերտ քաղաքի արտաքին լուսավորման համակարգի կատարելագործման, փողոցների լուսավորման բարելավման, արտաքին լուսավորության ցանցի ընդարձակման ծրագրեր,
ժգ/ Սպառվող էլեկտրական էներգիայի խնայման (ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման վերաբերյալ) նպատակով առաջարկություններ է ներկայացնում քաղաքապետին,
ժդ/ Վերահսկում է արտաքին լուսավորման հետ կապված կատարվող բոլոր աշխատանքներն:  

Հաշվապահական հաշվառման բաժին


ա/ Բաժինը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում,համապատասխան մարմիններ է ներկայացնում ֆինանսական,հարկային,պարտադիր վճարների մասին,ինչպես նաև վիճակագրական հաշվետվություններ,հաշվարկներ
բ/ Աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը կազմակերպում է աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական ծառայությունները,գործում է աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում ՙԳանձապետական համակարգի մասին՚ ԼՂՀ օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները,
գ/ Աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վառելու,աշխատակազմի ֆինանսական /բյուջետային/, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների մասին հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար,
դ/ Բաժինը կազմակերպում է աշխատակազմի ակտիվների և պարտավորությունների  գույքագրումը:Աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար բյուջետային  ծրագրերի  շրջանակներում իրականացնում է գնումների կազմակերպում:  Ստեփանակերտի  քաղաքապետի  և  աշխատակազմի   ղեկավարի  հանձնարարությամբ
ե/ Բաժինը  ապահովում է  հաշվապահության  առջև  դրված  գործարութներից  և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը:
զ/ Հաշվապահության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ,տեղեկանքներ, միջնորդագրեր,զեկույցներ և այլ գրություններ:

Համակարգչային և տեղեկատվական ծառայությունների բաժին`

ա/ համակարգչային ցանցի միջոցով ԼՂՀ նախարարությունների, տարածքային և պետական կառավարման այլ մարմինների ու Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի միջև տեղեկատվության փոխանակման ապահովում,
բ/ օտարերկրյա պետությունների, ԱՊՀ անդամ պետությունների և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի միջև տեղեկատվության փոխանակման ապահովում` համակարգչային ցանցի միջոցով,
գ/ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի տեղեկատվական ներքին ցանցի աշխատունակության ապահովում և զարգացում, տվյալների հիմքերի ստեղծում ու ղեկավարում,
դ/ Ստեփանակերտի քաղաքապետի որոշումների և այլ փաստաթղթերի կատարման տեխնիկական վերահսկողության ապահովում,
ե/ տեղեկատվական պաշտպանություն, արտակարգ իրավիճակներում հանրապետության ղեկավարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովում:


Քարտուղարություն`

ա/ խմբագրում է քաղաքապետարանի ստորաբաժանումների կողմից ներկայացվող քաղաքապետի որոշումների, կարգադրությունների և գրությունների նախագծերը,
բ/ իր իրավասության շրջանակներում մշակում է քաղաքապետի որոշումների, կարգադրությունների, գրությունների նախագծեր և դրանք ներկայացնում քաղաքապետին,
գ/ հսկողություն է իրականացնում քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում գործավարության կազմակերպման և գործավարական միասնական համակարգի իրականացման ուղղությամբ,
դ/ ապահովում է քաղաքապետարանի աշխատակազմում տարվող գործավարությունը և դրա կանոնների ու հրահանգների համաձայն` ընդունում, ստուգում համապատասխան փաստաթղթերի առկայությունը, մուտքագրում (գրանցում մատյանում, համակարգչում) և ներկայացնում քաղաքապետարանի ղեկավարությանը` ընթացք տալու, տեղյակ է պահում դիմողներին փաստաթղթերի քննարկման ընթացքին,
ե/ գրանցում, մուտքագրում է (համակարգչում, մատյանում) մակագրված փաստաթղթերը և առաքում կատարողներին,
զ/ հաշվառում է ելից գրությունները, կազմակերպում է վերջիններիս առաքումն ըստ հասցեատերերի,
է/ համարակալում, պատճենահանում, կնիքում, համապատասխան մատյաններում գրանցում և ըստ հասցեատերերի առաքում է քաղաքապետի որոշումներն ու  կարգադրությունները, համայնքի ավագանու որոշումները, շինարարության և քանդման թույլտվությունները, ավարտական ակտերը, պայմանագրերը /կառուցապատման, առուվաճառքի, ոչ բնակելի տարածքների, հողամասի անհատույց օգտագործման/
ը/ ընդունում է վերադաս մարմիններից, ինչպես նաև այլ կազմակերպություններից ու քաղաքացիներից ստացված պաշտոնական գրությունները, ԼՂՀ օրենքները, ԼՂՀ վարչապետի և կառավարության որոշումները, արձանագրային հանձնարարականները, առաջարկները, դիմումներն ու բողոքները, մուտքագրում, գրանցում է համապատասխան մատյաններում /համակարգչում/ և հանձնում քաղաքապետարանի ղեկավարությանը,
թ/ մշակում և քաղաքապետի հաստատմանն է ներկայացնում գործավարության միասնական հրահանգ,
ժ/ կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելություն քաղաքապետի մոտ,
ժա/ վարում է քաղաքապետարանի արխիվը /փաստաթղթերի համալրում, հաշվառում, պահպանություն և օգտագործում/,
ժբ/ պետական պահպանության ենթակա փաստաթղթերը նախապատրաստում և սահմանված կարգով հանձնում է պետական արխիվ
ժգ/ քաղաքացիներին սահմանված կարգով արխիվից տրամադրում է փաստաթղթեր,
ժդ/ ապահովում է ավագանու անդամների մասնակցությունը նիստերին և նիստի օրակարգի, դրանում ընդգրկված հարցերի մասին որոշման նախագծերը և դրանց կցված փաստաթղթերը տրամադրում  ավագանու անդամներին,
ժե/ իրազեկում է համապատասխան ծառայություններին քաղաքապետի մոտ հրավիրվող խորհրդակցությունների մասին,
ժզ/ քաղաքապետարանի ղեկավարությանը պարբերաբար տեղեկություններ է ներկայացնում ժամկետանց դիմում-նամակների վերաբերյալ,
ժէ/ իրականացնում է քաղաքապետարանում կադրային գործի վարում, այդ թվում` հաստիքացուցակների, հրամանների, անհրաժեշտ տեղեկանքների նախապատրաստում, անձնական գործերի, սպասարկման ոլորտի աշխատողների ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի ձևակերպում, անաշխատունակության թերթիկների, աշխատանքային գրքույկների լրացում և հաշվառում, գործուղումների և արձակուրդների ձևակերպում,
ժը/ աշխատակազմի ստորաբաժանումների  հետ համատեղ նախապատրաստում է քաղծառայության պաշտոնների անձնագրերը, դրանցում փոփոխություններ կատարելու նախագծերը և դրանք ներկայացնում աշխատակազմի ղեկավարին,
ժթ/ իրականացնում է քաղաքապետարանի աշխատակազմում վերապատրաստման, ատեստավորման և մրցույթի կազմակերպման հետ կապված աշխատանքներ,
ի/ նախապատրաստում է քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում նշանակման և ազատման հետ կապված իրավական ակտերի նախագծեր,
իա/ կազմակերպում է խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման հետ կապված աշխատանքներ,
իբ/ ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է քաղաքապետարանի` գույքն ու եկամուտները հայտարարագրող աշխատողների մասին տվյալները, ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն ներկայացնելու աշխատանքները,
իգ/ քաղաքապետի հաստատմանն է ներկայացնում աշխատողների արձակուրդների ժամանակացույցը
իդ/ ԼՂՀ օրենքները, ԼՂՀ վարչապետի և կառավարության որոշումները ծանոթացման է ներկայացնում ղեկավար աշխատողներին,
իե/ հսկողություն է իրականացնում քաղաքապետարանի կողմից ԼՂՀ կառավարություն ներկայացվող որոշումների նախագծերի վերաբերյալ,
իզ/ ապահովում է  կապը ԶԼՄ-ների հետ:Տեսչության գործառույթները համաձայն ԼՂՀ կառավարության 2010թ. հունվարի 25-ի   թիվ 11 որոշմամբ հաստատված կանոնադրության

Եկամուտների բաժին`

Օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում է համայնքի բյուջե մուտքագրվող եկամուտների գանձումը հետևյալ ուղղություններով`
ա/ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար.
բ/ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար,
գ/ Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար,
դ/ Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ,
ե/ Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ,
զ/ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար,
է/ Համայնքի տարածքում բացօդյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար,
ը/ Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների,  հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների,  հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար,
թ/ Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար ,
ժ/ Համայնքի տարածքում մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար,
ժա/ Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար,

Քաղաքաշինական և համաքաղաքային կանոնների պահպանման վերահսկողության բաժին`

ա/ Հսկողություն է իրականացնում  քաղաքաշինական գործունեության բնագավառում իրավական ակտերի, քաղաքաշինական փաստաթղթերի, նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների կատարման նկատմամբ.
բ/ Քաղաքաշինության բնագավառում հայտնաբերված խախտումների վերացման ուղղությամբ տալիս է պարտադիր կատարման հրահանգներ և ցուցումներ, հետևում է դրանց իրականացմանը.
գ/ Սահմանված կարգով վերահսկողություն է իրականացնում շենքերի ու շինությունների նպատակային օգտագործման և պահպանման, կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքով, համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությամբ սահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ.
դ/ Կանխարգելում ու կասեցնում է ինքնակամ շինարարությունը և օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է դրանց հետևանքների վերացումը.
ե/ Օրենքով սահմանված կարգով վերահսկողություն է իրականացնում համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործման, հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ.
զ/ Օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով կանխարգելում, կասեցնում և վերացնում է ապօրինի հողօգտագործումները.
է/ Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտում օրենքով և այլ իրավական ակտերով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերապահված լիազորությունների շրջանակում իրականացնում է վերահսկողություն.
ը/ Իրականացնում է համաքաղաքային կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն .
թ/ Տեսչությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով և այլ իրավական ակտերով, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և վարչական հանձնաժողովների իրավասության շրջանակներում ապահովում է  վարչական պատասխանատվության միջոցների կիրառումը: